Kardiologija


Elektrokardiogram (EKG) je grafički prikaz električne aktivnosti na 12-kanalnom EKG aparatu. (Više..)


Ultrazvuk srca (ehokardiografija) koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srca. (Više..)


Test fizičkim opterećenjem (ergometrija) koristi se za otkrivanje i dijagnozu ishemijskih bolesti srca.(Više..)


Stres-ehokardiografski test je kombinacija testa fizičkim opterećenjem i ultrazvučnog pregleda pre i posle fizičkog napora. (Više..)


Farmakološki test opterećenja je sličan stres-ehokardiografskom testu. (Više..)


Test procene koronarne reserve (CFR) je sličan farmakološkom testu. (Više..)


24h - Holter EKG je dijagnostički postupak kojim se tokom 24 sata (kontinuirano) snima EKG čime se detektuju promene u ritmu srca (aritmije).(Više..)


24h – Holter pritiska je aparat koji meri i snima arterijski pritisak tokom 24 sat u definisanim vremenskim intervalima obično od 30 minuta tokom dana i 60 minuta tokom noći.(Više..)


Preoperativna konsultacija na zahtev pacijenta je drugo mišljenje o neophodnosti/hitnosti operativnog zahvata. Podrazumeva analizu pripremljene medicinske dokumentacije za hirušku intervenciju, a prema proceni lekara i predlog dodatnih ispitivanja radi definitivnog mišljenja i zaključka.